aprėžti

aprėžti
1 aprė́žti tr., aprė̃žti, -ia, àprėžė 1. Š apipjauti, apkirpti: Atskrabas aprė́žk dėl naginių vaikams J. Kūdikius aprėžti (jiems drobę sukirpti) N. | refl. J. 2. kuo aštriu apibrėžti, įpjauti aplink: Peiliu aprėžia aplink mano galvą ir ėmęs skūrą nutraukia su plaukais LTR(Slk). Jis tuo iš kišeniaus peilį, tam eržilui aprėžė kojas, skūrą užraitojo BsPIV254. Aprė́žė čebatus (nupjovė batų galvas) Lp.kandžiojant apiplėšyti, apdraskyti: Sako, [vilkai] visą karvę aprė́žę OG95. Telyčiūtė kojas ištiesus, aplink pilvą aprė́žta [vilko] Klt. 3. N, K, Sut apvesti aplinkui liniją, ruožą, apskritimą, apibrėžti, apskriesti: Nuėjęs į budynes, aprėžk su šia kreida ant suolo ratą ir į jį atsisėsk LTR(Slk). Čia mano žemė, – pasakė jis ir aprėžė aplink save ratą J.Avyž. Pasiimk žvakę ir knygą ir su žvake vieną kartą aprėžk apie kozelnyčią LTR(Ob). Aprė́žei ratą ir stok vidury JR27. | refl. tr., intr.: Tu apsrėžk apie save ratą nykščiu ir peržegnok, tada stovėk ir niekam teisybės nesakyk LTR(Ds). Apsirėžė aplinkui save su degančia grebenyčios žvake ir meldžiasi (ps.) . Atsisėdo ažustalėj, apsirė́žė ratą raudoną ir laukia velnio (ps.) Šmn. Tai tu nueik an mano kapo, su tuom peiliu apsirėžk didelį ratą ir sėdėk BsPIV62. 4. išvesti, nustatyti (ribą): Mindaugo aktas padeda aprėžti ribas ir likusiajai anų metų Sėlos žemės daliai K.Būg. O paskuo antejo tokie metai, vienkiemius tokius padarė, jau aplink ūkes aprė́žė Ms.atskirti (ribomis): Geometrinis kūnas yra erdvės dalis, iš visų pusių aprėžta įsivaizduojamu paviršiumi . 5. apriboti, apibrėžti: Jie būdavo atsiunčiami į lagerį neaprėžtam laikui – nuo trijų savaičių iki šešių mėnesių B.Sruog. Kiekvieno gabumai aprėžti . Jo valdžia aprėžta J.Jabl. Vadinasi, tėvų išlaidos yra įstatymu aprėžtos J.Balč. | refl. tr.: Ūkėje apsirėžė (nusistatė) sau labai tiesų kelią V.Kudir.
◊ spar̃ną aprė́žti sparną nuleidus, apsukti ratą (apie gaidį): Aprė́žė [gaidukas] spar̃ną, kut kut vištas jau šauka Krš.
\ rėžti; aprėžti; atrėžti; įrėžti; išrėžti; nurėžti; parėžti; perrėžti; prarėžti; prirėžti; surėžti; užrėžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • aprėžti — 2 aprė̃žti intr. pastirti: Suputusio žmogaus pirštai yr išsiplėtę, aprėžę Šts. rėžti; aprėžti; išrėžti; parėžti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėžti — vksm. Aprėžk apie savè rãtą ir atsistók viduryjè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aprėžtinis — aprėžtìnis, ė adj. (2) aprėžtas, ribotas: Neaprėžtinis veiksmas GK1940,55 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėžimas — 1 aprėžìmas sm. (2) 1. Sut → 1 aprėžti 2. 2. DŽ1 → 1 aprėžti 5: Teisinės asmenybės aprėžimas arba panaikinimas EncIV1400. Jiems nereikėjo jokių patentų, leidimų ir kitokių aprėžimų Šlč. rėžimas; aprėžimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgriežti — tr., apgriẽžti, ia, àpgriežė Slm 1. apipjauti, aprėžti, apskrieti: Apgriežk dugną dėl kubilo, t. y. apskriesk J. Apgriẽžk velėną iš paežio ir atnešk darželin lovelėm aptaisyt Kp. Aš kojas [paskerstai kiaulei] su peiliu apgriešiu, o tu nulaužk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipjauti — 1. tr., intr. peiliu, pjūklu aplink įpjauti, aprėžti: Aplink ką pjauti, appjauti KII255. Apipjovė aplink pirštą Ps. Kamblį appjaunam, kad nebūt storas [kopūsto] lapas Rud. Per pusantros aršinos nuo žemės apipjauna medžią taip, kad galėtų atlupti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmoti — 1 apmoti intr. rankos mostu aprėžti ratą ore: Išejęs ant kalno, apmojęs ranka aplink ir sakąs: „Mano žemė“ Ds. moti; apmoti; atmoti; išmoti; numoti; pamoti; parmoti; primoti; sumoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apraižioti — iter. 1 aprėžti 5: Monarcho teisė yra apraižiota rš. raižioti; apraižioti; nuraižioti; suraižioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apraižyti — iter. 1 aprėžti. 1. K aplinkui raižyti, apibraižyti. 2. apkarpyti, apmažinti: Jis padėjo apraižyti didžiažemių laukus sp. 3. apčaižyti, apipliekti: Kad didesnis būtų, galėtų rykšte apraižyti, dabar mažas, nesupras, už ką plaki Žem. Apraižiau su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskriebti — apskriẽbti, ia (àpskriebia), àpskriebė; Kos111 1. tr., intr. J, Ser, NdŽ, KŽ apibrėžti, aprėžti (ratą, apskritimą): Apskriẽbti į rinkį [su skriestuvu] J.Jabl(Als). Tuo pačiu laiku pri pat žemės reik apskriebti it žiedą ant žieve [tabako]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”